Karellen

Leikskólinn Hólabær er hluti af Reykhólaskóla. Hólabær var stofnaður árið1992 af vöskum konum í samfélaginu.

Leikskólinn og grunnskólinn var sameinaður árið 2012 undir merkjum Reykhólaskóla. Markmið með sameiningunni var m.a. að ná fram meira samstarfi og samfellu milli skólastiga. Ár frá ári hefur samstarfið aukist og fá 5 ára börnin að fara í heimsóknir í grunnskólann og 1. bekkur kemur í heimsókn í leikskólan.

Mætingar barna

Þegar barn kemur í leikskólann er mikilvægt að því sé fylgt inn og beðið þar til starfsmaður tekur á móti því. Þegar barnið er sótt þarf að láta starfsfólk vita, einnig þarf að láta vita ef einhver annar en foreldri sækir barnið. Stefna leikskólans er að börn 10 ára og yngri komi ekki ein með nemendur að morgni eða sæki nemendur síðdegis í leikskólann. Mikilvægt er að tilkynna veikindi sem og ef barn er í leyfi, það má gera í gegnum Karellen eða í síma 434-7832.

Vinnutími starfsmanna er skipulagður með tilliti til dvalartíma barnanna. Mikilvægt er að virða dvalartíma. Ef foreldrar eru ekki komnir, þegar 10 mínútur eru liðnar frá því að umsaminn vistunartími er útrunninn, er hringt heim. Foreldrum er gert að greiða aukagjald ef börnin koma of snemma eða þau eru sótt of seint.

Reynt er að mæta óskum um breytingar á dvalartíma svo fljótt sem unnt er. Einnig er reynt að koma til móts foreldra/aðstandendur ef tímabundnar breytingar eiga sér stað.

Æskilegt er að látið sé vita ef barnið mætir seinna en vant er og þá hvenær er von á því.

Ekki er æskilegt að barn mæti á matmáls eða hvíldartíma, sem er frá 11:30-13:00, fer eftir hópum og samtali við starfsmann.


Einkunnarorð skólans eru:

Vilji er vegur

“Hólabær, þar sem gleðin býr”

Þau vísa til þess sem skólinn væntir af nemendum sínum, þ.e. að leggja sig fram, leggja metnað og alúð í öll verkefni sem þarf að leysa og að þeim séu allir vegir færir.

Gildi skólans

  • berum virðingu fyrir sjálfum okkur, öðrum og umhverfinu

  • tökum ábyrgð á því sem við gerum og segjum

  • ástundum heiðarleg og réttlát samskipti, byggð á gagnkvæmu trausti

  • göngum með gleði og jákvæðu hugarfari til leiks og starfs

  • stöndum saman og vinnum saman

  • sýnum umburðarlyndi og kærleika

  • erum metnaðarfull, skipulögð og öguð í öllu sem við tökum okkur fyrir hendur

  • gætum trúnaðar í málefnum annarra

  • hvetjum alla til heilbrigðs lífernis.

© 2016 - 2023 Karellen